april 26, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Städkväll 18maj

Städkväll 18maj

Vad som står på agendan hittar du HÄR.

april 1, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Rapport från årsmötet 2017

Rapport från årsmötet 2017

På det välbesökta årsmötet på restaurang Docklands vid Finnboda hamn genomfördes på fredagskvällen bland annat följande val.
Pierre Ljungqvist hade avsagt sig omval som ordförande eftersom han har sålt sin Linjett 30 och därför kommer att lämna klubben. Han ersätts av Mathias Larsson (Folkbåt, Östra plan) som så sent som i höstas valdes till hamnkapten. Nu blev den posten tyvärr obesatt liksom även posten som vice hamnkapten.
Rolf Edling kvarstår i ytterligare ett år som kassör och Anders Egerö omvaldes som vice ordförande. Till ny sekreterare efter Stefan Nilsson valdes Fredrik Jahnke (Folkbåt, Östra plan) och till vice sekreterare Per Ohlsson (Frida, blå stålbåt vid vinterbrygga). Håkan Sandström omvaldes till Intendent och Simon Törnkvist blev nyvald till vice Intendent. Uppdraget som Hamnkapten är dessvärre vakant.

Övriga funktionärer:
Vice hamnkapten: vakant
Förrådsförvaltare: Craig Mumme omval
Vice förrådsförvaltare: vakant
Snickeriansvarig: Jaroslaw Niebudek
Slipbas och vice slipbas Västra plan: vakanta
Slipbasar Stora plan: Anders Egerö och vice Torbjörn Kihlberg
På Östra plan har David Montano avsagt sig omval som slipbas och ersätts med två ordinarie och två vice, ansvariga för varsin del av båtarna.
Östra plans östra spår: Philip von Malortie och vice Dag Petré
Östra plans västra spår: Simon Törnkvist och vice Mathias Larsson
Ny vaktchef blev Philip von Malortie, omvald till klubbmästare blev Ann-Sofie Bertlind och till revisorer omvaldes Thomas Wengholm och Jonas Leander.
Till valberedning omvaldes Christoffer Rus och Mats Thorsen samt nyvaldes Åke Norman.

Motioner:
Som följd av en motion beslöts att hedersmedlemmarna Rolf Edling och Anders Egerö är fortsatt arbetsbefriade och slipper medlemsavgiften men betalar sina båtavgifter från avgiftsåret 2017 i enlighet med de nuvarande stadgarna.
En annan motion föreslog intag av betalda entreprenörer i stället för klubbarbeten. Styrelsen angav i sitt svar på motionen att detta redan sker och kommer att ske när arbetsuppgifterna så kräver, även om detta skulle tvinga klubben att höja avgifterna.
I en tredje motion föreslogs att klubben skulle engagera en besiktningsman för att inventera och lägga förslag på såväl prioriterade som långsiktiga underhålls- och reparationsarbeten. Mötet beslöt på styrelsens rekommendation av avslå motionen med motiveringen att den besiktningen och prioriteringen klarar styrelsen tills vidare av på egen hand.

Styrelsens propositioner:
Följande förslag från styrelsen godkändes av årsmötet:
1. Höstmötet ska äga rum i september eller oktober. (I september om klubben måste välja slipbasar inför upptagningen men annars i oktober. Orsaken är att slipbasarna måste vara valda till sina uppdrag för att vara skyddade av klubbens försäkring.)

2. Kallelse till klubbarbeten, städkväll och nattvakt ska i fortsättningen ske med minst 14 dagars framförhållning i stället för 10 som i dag.

3. Varje medlem får endast ha en båt på klubbens område. Orsaken är att dubbelt båtägande betyder färre som utför klubbarbeten, som går nattvakt, som medverkar vid upptagning och sjösättning och som slutligen är valbara till klubbens olika uppdrag. De som har två båtar i dag uppmanas att avyttra den ena inom rimlig tid.

4. Höjt pris för att ligga i sjön på vintern. Priset för vinterliggare i sjön ändrades från 1 400 kr till samma pris som för bryggplats och vinterplats på land, nämligen 600 kr i grundavgift plus 50 kr per kvadratmeter (längd gånger bredd). Orsaken är att styrelsen vill undvika att båtar ligger i sjön av kostnadsskäl. De belastar klubbens bryggor och ligger i vägen vid nödvändiga bryggarbeten.

5. Höjd påminnelseavgift från 50 kr till 200 kr. Orsaken är att kassörens arbete tyngs i onödan av tjat på medlemmar som inte betalar sin avgift i tid. I fortsättningen kommer 200 kr att debiteras tillsammans med en påminnelse som aviseras direkt efter ordinarie förfallodag.

Slutligen godkändes styrelsens budgetförslag samt en uppdaterad version av klubbens Miljöprogram och regler.
Samtliga dokument finns redan eller kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan tillsammans med protokollet, så snart det är utskrivet och justerat.

mars 16, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Förslag till dagordning vid SBKs årsmöte 2017-03-17

Förslag till dagordning vid SBKs årsmöte 2017-03-17

Med årsmötesdokument
1         Mötets öppnande
2         Val av mötesordförande
3         Val av mötessekreterare
4         Val av justerare tillika rösträknare
5         Godkännande av dagordning
6         Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året
7         Fastställande av resultatrapport och balansrapport för 2016
8         Revisionsberättelse
9         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10    Val av ny styrelse
11    Val av funktionärer
12    Val av valberedning
13    Inkomna motioner
1) Om hedersmedlemmar – med styrelsens svar
2) Om entreprenad på större jobb – med styrelsens svar
3) Om besiktning av besiktningsman – med styrelsens svar

14   Styrelsens proposition om stadgeändring

15    Beslut om revidering av miljöpolicy och miljöregler
16    Fastställande av avgifter samt budget för 2017-2018
17    Övriga frågor
18    Mötets avslutande

 

mars 16, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Viktiga datum 2017

Viktiga datum 2017

Söndag 12 mars klubbarbete med bryggor mm
Fredag 17 mars årsmöte
Måndag 27 mars Funktionärsmöte
Söndag 2 april klubbarbete, förberedelse sjösättning, Y-bommar mm
Lördag – Söndag 22-23 april sjösättning Stora och Östra plan del 1
Lördag 29 april sjösättning Östra plan del 2
Lördag-söndag 6-7 maj sjösättning Västra plan
Torsdag 18 maj städkväll
Måndag 29 maj introduktionskväll för nya medlemmar
Söndag 4 juni klubbarbete, slå vass mm (och after work?)

Varm och skön båtsommar

Måndag 11 september, introduktionskväll för nya medlemmar (med slipbasar)
Söndag 24 september klubbarbete, förberedelse för upptagning
Lördag – söndag 30/9-1/10 Upptagning Västra plan och Östra plan del 1
Lördag-söndag 7-8 oktober upptagning Stora plan och Östra plan del 2
Söndag 15 oktober höstmöte
Söndag 22 oktober klubbarbete, ta upp Y-bommar, bojbåt, klubbeka mm

januari 23, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Vad hände på höstmötet 9 oktober?

Vad hände på höstmötet 9 oktober?

En hel del. Mathias Larsson blev vald till hamnkapten och kommer därmed att också ingå i styrelsen, som nu är fulltalig. Mathias har en Folkbåt på Östra plan och har lång erfarenhet av båtliv, fast mest på västkusten. Han är ganska ny i klubben men har redan gjort uppskattade arbetsinsatser vid reparation av bryggor och annat.

Thomas Wengholm valdes till sammankallande revisor efter Per Ödmann, som efter många år tvingats lämna uppdraget pga sjukdom. Därmed tog Jonas Leander ett steg upp till ordinarie revisor och mötet valde sedan Anita Fagerberg till revisorsuppleant efter Jonas.

Till valberedningen valdes Mats Thorsen som därmed kompletterar redan valda Christoffer Rus som är sammankallande och Philip von Malortie. Mats äger en liten Varianty segelbåt och har börjat jobba med att renovera klubbens el-system.

Slutligen valde mötet Torbjörn Kihlberg till ansvarig för klubbens hemsida och Facebook-sida. Torbjörn har en Misil II på Stora plan.

Mötet antog utan invändningar styrelsens förslag till förändring av stadgarna med anledning av att perioden med de självstyrande arbetsgrupperna har upphört. I fortsättningen är det styrelsen som prioriterar vilka arbeten som ska utföras och kallar medlemmarna till arbetsdagar.

Styrelsen fick i uppdrag att till årsmötet uppdatera klubbens miljöprogram som legat i träda sedan 2014.

Årsmötet planeras att äga rum fredag 17 mars. Vi hoppas kunna vara på restaurang Docklands i Finnboda hamn, vilket var mycket uppskattat vid årsmötet 2016.

Alla medlemmar kommer att under 2017 erbjudas 20 procents rabattbåtbottentvätten vid Nacka Båtklubb genom att SBK gör lite reklam för den. Kostnaden kan då jämföras med att måla botten två gånger plus att du slipper jobbet och kan sova med gott miljösamvete.

Naturligtvis diskuterades olyckan vid upptagningen på Stora plan 2 oktober och hur risken för liknande olyckor ska kunna undvikas eller åtminstone minimeras. Läs mer om detta i protokollet nedan, punkt 15 Övriga frågor.

23 medlemmar och några andra (utan rösträtt) var närvarande vid det engagerade och välmatade mötet.

Protokoll från SBKs höstmöte 2016-10-09

november 12, 2016 - 11 097 comments

Städkväll

november 12, 2016 - 1 760 comments

Städkväll 18 maj kl 18-21

Årets städkväll på SBK infaller onsdag 18 maj kl 18 – 21. Obligatorisk närvaro för alla båtägande medlemmar! Avprickning sker på verandan. Om du verkligen inte kan komma måste du anmäla det i förväg. Bättre är att du skickar en ersättare som då inte behöver vara medlem. Använd e-postadressen inf@svindersviksbatklubb.se för att informera även om detta. Frånvaro utan föranmälan kan leda till straffavgift och senare även uteslutning ur klubben.

Kvällen avslutas med grillkorv och öl och trevlig gemenskap. Vi ska städa så att vi inte behöver skämmas inför Nacka kommun och de som promenerar genom vårt område. Allt som inte är märkt med åtminstone efternamn kan komma att kastas i sopcontainern! Låsta skåp utan känd ägare kommer att brytas upp.

Alla som haft båten på land ska naturligtvis själva ha städat upp sin vinterplats från virke, penslar, burkar och liknande direkt efter sjösättningen. Det du vill använda till nästa vinter ska märkas upp på vädertåligt sätt med ditt efternamn. Städningen vid båtplatsen gäller förstås också de som står kvar på land över sommaren.

Namnlapparna som finns i alla våra byggnader håller inte för användning utomhus. Texten regnar bort över sommaren. Hitta på något bättre.

Klubbstugans entre får inte användas som privat omklädningsrum. De arbetskläder, rep och köttkonserver mm som finns där kommer att rensas bort om ägaren inte dessförinnan har tagit dem därifrån själv.