mars 16, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Förslag till dagordning vid SBKs årsmöte 2017-03-17

Förslag till dagordning vid SBKs årsmöte 2017-03-17

Med årsmötesdokument
1         Mötets öppnande
2         Val av mötesordförande
3         Val av mötessekreterare
4         Val av justerare tillika rösträknare
5         Godkännande av dagordning
6         Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året
7         Fastställande av resultatrapport och balansrapport för 2016
8         Revisionsberättelse
9         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10    Val av ny styrelse
11    Val av funktionärer
12    Val av valberedning
13    Inkomna motioner
1) Om hedersmedlemmar – med styrelsens svar
2) Om entreprenad på större jobb – med styrelsens svar
3) Om besiktning av besiktningsman – med styrelsens svar

14   Styrelsens proposition om stadgeändring

15    Beslut om revidering av miljöpolicy och miljöregler
16    Fastställande av avgifter samt budget för 2017-2018
17    Övriga frågor
18    Mötets avslutande

 

Published by: svindersviksbatklubb.se in Uncategorized

Comments are closed.